Geleceğin Beyşehirini birlikte var edeceğiz...
Murat Özaltun / Belediye Başkanı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Telefon :(332) 512 33 99
Dahili No :132
E-Mail :
Görev-Yetki-Çalışma Yönetmeliği
BÖLÜM - 1

AMAÇ :
MADDE – 1 : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin alınması ve nakledilmesi, zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi, geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması, çöp konyetnerlerinin her zaman temiz ve sağlam olması için çalışmalar yapmak üzere Beyşehir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemek amacı ile yapılmıştır.

KAPSAM :
MADDE – 2: Bu yönetmelik Beyşehir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenler.

DAYANAK:
MADDE – 3: 5393 sayılı Belediyeler Kanunuilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR:
MADDE – 4: Bu yönetmelikte söz konusu olan,
a) Belediye : Beyşehir Belediyesi
b) Başkanlık : Beyşehir Belediye Başkanlığı
c) Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü
d) Çalışanlar : Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren memur, şoför ve işçi personeli ifade eder.

BÖLÜM - 2
TEŞKİLAT VE ORGANLAR

MADDE – 5: Temizlik İşleri Müdürlüğü; a)- Müdür b)- Ekipler Şefi (Başçavuş) c)- Baş Şoför d)- Ekip Şefleri (Çavuşlar) e)- Memur, Şoför ve işçilerden oluşur.

BÖLÜM - 3
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE – 6-A :
Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri;
Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler yasasına, ilgili diğer yasa, Yönetmelik ve Tüzüklere, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına, Başkanlık emirlerine uygun olarak;
a) Belediye hudutları içindeki yerleşim alanlarında üretilen geri dönüşümü olmayan katı atıkları günlük toplayarak çöp depolama mahalline taşımak.
b) Şehir merkezinde bulunan umuma açık WC’lerin genel temizliğini sağlamak.
c) Yerleşim yerlerinde cadde ve sokakların ihtiyaç olan yerlerine çöp konteyneri koymak.
d) Şehrin Cadde ve sokaklarını süpürgeli araçlar ve süpürgeci personelle süpürmek sureti ile devamlı temiz bulundurmak.
e) Belediye sınırları içerisindeki kurulan tüm Pazaryerlerinin Pazarcılar Odası ile koordineli olarak temizlenmesini sağlayıp, çöplerinin kaldırmak ve tazyikli su ile yıkamak.
f) Çeşitli broşür, resim slogan ve reklâm amaçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın temizliğe katkılarını sağlamak.
g) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili; Başkanlık makamı ve Başkanlığa bağlı diğer üniteler ve resmi, özel mesleki kuruluşlarla Başkanlığın onayını almak kaydı ile iş ilişkisi kurmak.
h) Müdürlük personelinin tüm özlük haklarını ve sosyal gereksinimlerini temin yolunda gerekli çalışmaları yapmak.
ı) Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynerlerinin ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması, tekeri kırılan bozulan konteynerlerin tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi.
i) Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin tüm ilçede uygulanması çalışmasını yapmak.
j) Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak.
k) Stratejik plan maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek.

MADDE – 6-B:

1- Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında sorumluluk yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan birbirlerini tamamlayan güç kavramlarıdır.
2 – Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar şunlardır.
a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, sütre, yöntem v.b. yönünden) bağlı bulunan kişi veya makamdan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.
b) Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.
3 – Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

Yetkiyi devir alan, o yetkinin kullanılmasında doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarında başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorunluluğu da yüklenmiş olur.
MADDE – 6-C:
A – Her kademede yönetici durumunda bulunan kişilere “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Bu nedenler her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

1 – Planlama-programlama:
— Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlatmak.
— Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
— Bu çalışmalar sırasında yasaların çalışma ilke ve koşullarını sınırları içinde kalmayı gözetmek.
2 – Düzenleme:
a) İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp gözetlemek.

3 – Koordinasyon:
a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak.
b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak, kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.

4 – Uygulamalı Yönetim:
a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
b) Asıl görevle ilgili yazışma görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri yapmak yaptırmak.

5 – İzleme, Denetleme, Değerlendirme:
a) Uygulamanın görevinin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisi ile üst kademeye sunmak.

6 – Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:
a) Atama, yükselme, yer değiştirme, mükâfatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek. birimin yıllık bütçe program önerilirini hazırlamak.

B – Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.
1 – İnisiyatif
2 – Seçme ve karar verme
3 – Kolaylaştırma
4 – Değiştirme
5 – Eldeki kaynaklardan iyi yararlanma
6 – Geliştirme
7 – Devamlılık
8 – Liderlik
9 – Moral
10 – Takdir ve ceza
11 – Disiplin
12 – Ortam


MADDE – 6-D: Alt Birimlerin Sorumlulukları:
a) Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak.
b) saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak.
c) Alt birim şefliği personel arasında iş birliği ve uyumu sağlamak şefliğin personelinin devam ve devamsızlığından sorumlu olmak.
d) Personeli isteklendirme, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak.
e) Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek.

MADDE – 6-E: Ortak Hükümler:
a) Tetkik işleri göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar ve bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz devir teslim cetvelleri müdürlükçe saklanır.
e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır, müdür bu konuda gerekli önlemler alır.

BÖLÜM-4
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ VE BİRİM GÖREVLERİ

MADDE – 7: Temizlik İşleri Müdürü

a) Direktif alacağı yönetici,
Başkanlık makamı veya direktif vereceği Başkan Yardımcısı.
b) Direktif vereceği personel,
Temizlik İşleri bünyesindeki tüm personeli.
c) GÖREVLERİ:
1 – Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen Müdürlüğün görevlerini yapar, yaptırır.
2 - Yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan iş ilişkilerini kurar veya bu ilişkilerin kurulması için gerekli gördüğü personele direktif verir.
3 – Müdürlük bünyesindeki şeflerin verecekleri yıllık çalışma raporlarını inceler, inceletir. Gördüğü aksaklıklar için talimat verir. Belediye Başkanlığınca istenilen veya kendisinin gerek gördüğü raporları hazırlatır. Başkanlığı sunar.
4 – Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık katında, Belediye Meclisi gerekli yer ve kuruluşlarda temsil eder ve duruma göre Müdürlüğün görüş ve önerilerinin savunur.
5 – Temizlik hizmetleri ile ilgili ihalelerin ihale dosyalarını hazırlar ve başkanlığa sunar.
6 – Müdürlüğün görev alanına giren konularda kesin kararları verir. Çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin çözümü yapar.
7 – Müdürlüğün çalışmalarını genel seviyede izler ve denetler.
8 – Görevlerin yapılması için talimatlar verir. Yapılan işlerden gerekeni onaylar veya düzelterek değiştirir.
9 – Personel sicil verme, tayin, nakil, izin, mükâfatlandırma, cezalandırma ve işten çıkarma gibi işlemlerin kanun ve mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
10 – Personel pozisyonlarının nitelikleri hakkındaki değişiklikler ile yetki görevlerde değişiklik tekliflerini yapar. 11 – Müdürlüğe ait araç ve gereçlerin hizmet sahasına tayin ve tesbit eder. İkmal işletme ve bakım işleri ile emin şartlar altında çalışma koşullarını düzenleyip arızalananların onarımını sağlar.
12 – Müdürlüğü ait (Emniyet ve kaza önleme talimatı) ile (iş güvenliğinde, işçi sağlığı kuralları hakkındaki tüzük) hükümlerinin titizlikle uygulanmasını takip ve kontrol eder.
13 – Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari veya genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak gibi durumlarla personellerinde yararlanmasını sağlamak.
14 – Başkanlığın vereceği talimatlarla birlikte Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği diğer hizmetleri de yapar.

d) SORUMLULUK: Gerekli yetkiye sahip olmasına rağmen, bu görevleri yapmamak yanlış, geç veya eksik yapmaktan Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

MADDE – 8: Ekipler Şefi (Başçavuş)
a) Direktif alacağı yönetici: Temizlik İşleri Müdürü.
b) Direktif vereceği personel:
Kendisine bağlı olan personelin tümü.

c) – GÖREVLERİ:
1 – Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen görevleri yapar ve yaptırır.
2 – Müdürün emir ve talimatları doğrultusunda personeli ekip değişikliği işlemlerini yapar.
3 – Müdürlükçe istenilen tüm çalışma raporlarını hazırlar ve sunar.
4- Fazla mesai yapacak personelin listesini düzenleyip müdürlüğe onaylatır.
5 – Ekiplerin çalıştığı yerleri gösterir isim listelerini içeren çizelgeleri düzenler.
6 – Aylık olarak vardiya cetvelini hazırlar Müdürlüğe onaylattıktan sonra tüm personelin görebileceği bir yere asar.
7 – Personelin senelik izin komisyonunda bulunur.
8 – Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin listesini hazırlar ve müdürlüğe bildirir.
9 – Müdürlükçe kendisine iletilen, vatandaşların istek ve talep dilekçelerini yerinde inceler ve gereğini yapar.
10 – Tüm ekiplerin çalışmasını kontrol eder eksiklikleri belirler çalışmayan personeli uyarır tekrarı halinde yazılı savunmasını ister.
11 – Tüm personelin günlük geliş ve çıkışlarını takip eder.

d) SORUMLULUĞU:
Kendisine verilen yetki sınırları içerisinde görevini yapmamak yanlış, geç veya eksik yapmaktan dolayı Müdüre karşı sorumludur.

MADDE – 9: Ekip Şefleri (Çavuşlar)
a) Talimat alacağı yönetici.
Müdür ve Ekipler Şefi.
b) GÖREVLERİ:
1 – Vazifeli kılındığı mıntıkanın günlük temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
2 – Mıntıkasındaki araç ve işçileri denetlemek.
3 – Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için kendisine ulaşan görüş ve istekleri ekipler şefine aktarmak.
4 – Çöp konteynerlerinin kenarlarına çöp dökenleri uyarmak.
5 – Yerleşim alanlarındaki çöp konteynerlerinin eskiyenlerinin değişmesi veya ihtiyaç olan yerlere konteyner konması için amirlerine bildirir.
6 – Temizlik hizmeti yapılırken halkın sağlığını bozacak tozutma ve huzursuzluk verecek gürültüler yapılmamasını temin etmek.
7 – Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE – 10: (Puantör)
a) Talimat alacağı yönetici,
Müdür ve Ekipler Şefi
b) GÖREVLERİ:
1 – Tüm personelin devam cetvelini tanzim ve kontrol eder.
2 – Personelin yapmış olduğu her türlü yazılı müracaatlarını tasvip ve görüşünü almak üzere bağlı bulunduğu amire sunar.
3 – Personele ait izin ve istirahat defterini tutar.
4 – Gelen giden evrak kayıt ve zimmet defterine kayıt eder. İlgili birimleri dağıtılmasını sağlar.
5 – Temizlik İşleri Müdürlüğünden Başkanlık Makamına ve diğer Müdürlüklere giden evrakı zimmet karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim eder.
6 – Diğer Müdürlüklerden ve vatandaşlardan gelen evrakı Yazı İşleri Müdürlüğünden zimmet karşılığında teslim alarak müdüriyete getirir.
7 – Başkanlıkça imza veya havale edilecek evrakı götürüp gereği yapıldıktan sonra geri getirir.
8 – Tüm yevmiyeli personelin göreve devam günlerini aylık olarak düzenleyip ödemeye esas hale getirmek.
9 – Gece zammı ve fazla mesai yapan personelin puantajanı tutmak.
10 – Ödemelerle ilgili tüm istihkakları yapmak ve Müdüre onaylattıktan sonra Hesap İşleri Müdürlüğüne teslim etmek.
11 – Müdürlükle ilgili tüm yazışmaları yapmak.
12 – Amirlerce verilen tüm görevleri yapmak.

MADDE – 11: Baş Şoför
a) Talimat alacağı yönetici;
Müdür ve Ekipler Şefi.
b) GÖREVLERİ:
1 – Mevcut faal araçları verilen talimata göre yerine sevk etmek.
2 – Hizmetteki araçların randımanlı çalışmalarını sağlayacak tedbirleri alıp, sürekli kontrol etmek.
3 – Aracını hasara uğratan şoförlere bedellerini ödetme işlemlerini yürütme.
4 – Arızalanan aracı tamirhaneye teslimini sağlamak ve onarımlarını tam olarak yapılmasını sağlamak.
5 – Trafik kazalarında olay yerine hasar tespit komisyonu ile birlikte gitmek, bilirkişi tarafından düzenlenen raporu alıp Müdüriyete iletmek.
6 – Araçların sicillerini tutmak.
7 – Yeni alınan araçların trafik kayıt ve Belediye adına tescil işlemlerini yapmak ve tüm araçların fenni muayenelerini zamanında yapılmasını sağlamak.
8 – Yeni işe alınacak şoförlerin sınavında komisyon üyeliği yapmak.
9 – Araçların hizmet dışında kullanılmamasını temin ve kontrol etmek.
10 – Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE – 12: Şoförler

a) GÖREVLERİ:
1 – Göreve çıkmadan aracın yakıt, yağ ve suyunu kontrol etmek ve eksikleri tamamlamak.
2 – Lastik havalarını mevsime ve hava şartlarına göre ayarlamak ve lastik aralarına giren yabancı maddeleri çıkarmak.
3 – Araçların periyodik bakımlarını günü geldiğinde Baş Şoföre haber ederek bakımlarının yapılmasını sağlamak.
4 – Kış mevsiminde çalıştırılacak araçlar hareket etmeden 5 dakika rölantide bekleyip göstergelerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
5 – Göreve çıkmadan frenleri kontrol etmek.
6 – Fren ve debriyajı lüzumlu hallerde kullanmak.
7 – Seyir halinde trafik kurallarına uymak.
8 – Araçta bulunan işçilere aracı kullandırmamak.
9 – Mesai bitiminde aracı düzenli bir şekilde parka çekmek.

MADDE – 13: Temizlik İşçileri
a) GÖREVLERİ
1 – Görevli bulundukları cadde ve sokakların günlük temizliğini yapmak.
2 – Çöplerin temizlik araçlarına taşıma ve yükleme işlemlerini yapmak.
3 – Kendilerine verilen araç ve gereçlerin kullanılmasına itina göstermek.
4 – Müdüriyetçe belirlenen mıntıkaları haftada belirlenen sürede devretmek.
5 – Çöp konteyneri bulunmayan cadde ve sokakların isimlerini amirlerine bildirmek.
MADDE – 14: Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler
Müdürlüğe gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

MADDE – 15: Arşivleme ve Dosyalama
Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır, gelen evrak dosyası, giden evrak dosyası, avans dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası, genelgeler ve bildiriler dosyası.

MADDE – 16:Yazışmalar
Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

MADDE – 17: Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Beyşehir Belediye meclisinin 15.02.1999 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmelik ürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE – 18:İş bu yönetmelik Hükümleri Belediye Meclisinde onay tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girer. (03.11.2008-86)

MADDE – 19:Bu Yönetmeliği Beyşehir Belediye Başkanı yürütür.
Mehmet ADIGÜZEL / Temizlik İşleri Müdürü
Doğum Yeri : Beyşehir
Doğum Tarihi : 05.02.1980
Eğitim Durumu : Yüksek Lisans
Telefon : (332) 512 33 99
E-Mail : E-Mail Adresi
Resmi büyütmek için tıklayın.
Başkan\'dan Mesaj Başkan Bey\'in Özgeçmişi Başkan Bey\'e Mesaj Belediye Meclisi Belediye Encümeni Belediye Müdürlükleri Hizmet Rehberi Mezarlık Bilgi Sistemi Sanal Kütüphane Facebook\'ta Beyşehir Belediyesi Twitter\'da Beyşehir Belediyesi Youtube\'da Beyşehir Belediyesi RSS Beslemeleri