Biz bu şehri ve bu şehrin insanlarını çok seviyoruz.
Murat Özaltun / Belediye Başkanı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
E-Mail :
Görev-Yetki-Çalışma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç,Kapsam
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Beyşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar
MADDE 3- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: Beyşehir Belediyesini,
b) Başkanlık: Beyşehir Belediye Başkanlığını,
c) Üst Yönetici: Belediye Başkanını,
d) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğünü
e) Şeflikler: Gelir ve Tahakkuk Şefliğini, Gider Şefliğini, Tahsilat Takip ve İcra Şefliğini, Emlak ve Ç.T.V Şefliğini, İdari Büro Memurluğunu, Muhasebe Servisi ve Ölçü Ayar Memurluğunu
f) Bütçe: Mali yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin, hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
g) Mali yıl : Takvim yılını
ğ) Bütçe Geliri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatta gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,
h) Bütçe Gideri:Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatta gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,
i) Analitik: Analize elverişli istatistiki veriler üretmeye ve uluslar arası karşılaştırmaya imkan veren çözümlemeyi,
j) Tahakkuk esası:Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,
k) Ön ödeme:İlgili mevzuatında ön görülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,
l) Harcama Birimi: Belediyenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
m) Stratejik Plan: Belediyenin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını gösteren planı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğe bağlı birimler:
MADDE 4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimler;
4-a Bilgi İşlem Memurluğu
4-b Muhasebe Servisi (Gider Şefliği)
4-c Tahsilat, Takip ve İcra Şefliği
4-d Emlak ve Ç.T.V Şefliği
4-e İdari Büro Memurluğu
4-f Ölçü Ayar Memurluğu
Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili; söz konusu şefliklerde görev yapmakta olan kadrolu şefler ve büro sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları; ilgili birim amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık
MADDE 5-Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanına veya Başkanın görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6- Belediyelerde aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür.
a) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
h) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
i) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
j)Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdürlüğün yetkisi
MADDE 7- Mali Hizmetler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu MADDE 8-Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 9
(1) Başkanlık Makamına karşı Mali Hizmetler Müdürlüğünü temsil eder.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir. Müdürlüğün çalışmalarını düzenler ve organize eder.
(3) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(4) Yasalarla verilen görevleri yapar.
(5) Mali Hizmetler Müdürü Belediyenin Muhasebe Yetkilisi;Müdürlük çalışanlarının 1 nci sicil ve 1nci disiplin amiridir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün harcama yetkilisi birim içinden Başkanlık oluru ile tespit edilir.

Gelir ve Tahakkuk Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olup;
a) Belediyenin gelir bütçesini hazırlamak,
b) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 mad. istinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V. U. K gereğince yoklama fişi tanzim ederek re’sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
c) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29-33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri ve 34-36 maddelerine istinaden Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
d) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52–57 mad. istinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,
e) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 76–78 maddeleri gereği olarak Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayenelere ilişkin beyanların kabul edilmesi ve buna ilişkin kontrol organizasyonun yapılarak, ilgili harçlara ilişkin tarh ve tahakkuk yapmak,
f) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 ncu maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. istinaden İmarla ilgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarını tarh ve tahakkuk ettirmek.
g) Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.
h) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.
ı) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,
j) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86–94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı V.U.K dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
k) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.
l) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.
m) Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak.
n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki Trampa, Kira, Satış, Ecrimisil v.b.gibi işlemleri yapmakla görevlidir.

Muhasebe Servisinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 11- Gider şefliğinin görev, yetki ve sorumluluk alanı,

• 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 5393 sayılı Belediye Kanunu
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
• Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
• Harcama Belgeleri Yönetmeliği
• Ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinden oluşur:

Personel maaş işlemleri: :
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Memur Personelin Maaş bordrolarını yapmak,
2- İşçilerin Müdürlüklerinden gelen puantajlarına göre, 1475 ve 4857 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aylık maaş ve ikramiye bordrolarını tanzim etmek,
3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesindeki Sözleşmeli personelin ücret bordrolarını tanzim etmek,
4- İşçilerin Toplu-İş sözleşmesi ile verilen haklarını gözetmek ve yevmiyelerini tespit etmek,
5- Personele ait Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Primlerini, aylık ve dönem bordrolarına hazırlamak ve ilgili yerlere bildirmek,
6- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler ile Emekli kesenekleri, kefalet, vergi ve harçlarla ilgili işlemleri yürütmek,
7- Personelin mali haklarına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek,
8- Başkan vekillerinin vekâlet ücretlerini düzenlemek,
9- Emekliliği gelen işçilerin emeklilik işlemlerini ve kıdem tazminatlarını hesaplayarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmek üzere göndermek,
10- Belediye Başkanının aylık ödeneğini düzenlemek,
11- Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olmasını ve yasal süresinde saklanmasını sağlamak,
12- İşçilerin Mesai, vardiyalı çalışma planı ve ücretini düzenlemek,
13- Belediyemizde staj yapan öğrencilerin ücret bordrolarını tanzim etmek,
14- Personelin aylık sigorta prim bildirgelerini yasal süresi içerisinde SSK’ya göndermek,
15- Personelin nafaka ce icra kesintilerini kesmek ve ilgili yere göndermek,
16- Personelin Disiplin Cezalarını kesmek.

A. GÜNLÜK İŞLEMLER
1. Belediye birimlerinin cari ve sermaye harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak. Buna göre, kendilerine harcama yetkisi verilmiş harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgelerinin ‘Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş olup olmadığını incelemek, hatasız olanları ‘Tahakkuk Müzekkereleri’ listesine kaydetmek, hatalı olanları ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini sağlamak ve evrakın takibini yapmak.
2. ‘Tahakkuk Müzekkereleri’ listesinde ödeme sırası gelen evrakın ödemesini yapmak üzere ilgili alacaklıya haber vermek, ödemeyi kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde banka hesabındaki nakit tutarını gözeterek gerçekleştirmek, ödenmeyen tutarı ise daha sonra ödenmek üzere ‘Emanetler’ hesabına almak ve bu hesabın takibini yapmak.
3. Gün içinde ödemesi yapılan evrakı ‘Tahakkuk Müzekkereleri’ listesinden çıkarmak, ödeme yapılan tutarları günlük banka girişine kaydetmek. Gün sonunda günlük banka, tahakkuk müzekkereleri ve bütçe emanetleri raporlarını çıkararak hem üst yöneticiye sunmak hem de birimde bu raporların muhafazasını sağlamak.
4. Günlük olarak bankadan gelen hesap ekstresine göre nakit girişi ve çıkışlarını banka defterine işlemek ve ekstredeki bakiyenin ‘Günlük Banka Raporu’ bakiyesi ile mutabıkını sağlamak.
5. Ödemeler ve para ile ifade edilebilen tüm mali nitelikteki işlemlerin gerçeği yansıtacak şekilde belgelere dayalı olarak düzenli bir şekilde yevmiye kayıtlarının yapılması. Muhasebe kaydı yapılan tüm belgeleri yevmiye sırasına göre muhafaza ederek, mali denetimlere hazır tutmak ve analize imkan verecek şekilde raporlamayı sağlayarak muhasebe hizmetini yerine getirmek.

B. AYLIK İŞLEMLER
1.Bütçede ‘Personel Giderleri’ kalemi olarak yer alan memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerini yaparak yasal kesintilerini de zamanında ilgili kurumlara ödemek.
2.Ay sonunda, banka defterindeki kayıtlara göre mevcut nakit tutarının gelir birimi kayıtlarıyla karşılaştırılması, hata var ise düzeltilmesi.
3.Ay içinde verilen tüm çeklerin çekilip çekilmediğini ay sonunda kontrol ederek çek mahsubunun gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinin mahsubunun yapılması.
4.KDV ve KDV tevkifatının, Damga Vergisi beyanlarının ve Muhtasar Beyannamenin düzenlenmesi.
5. Aylık geçici mizanları düzenleyerek hesapların kontrolünü sağlamak.
6. Üçer aylık dönemler halinde mizan, gelir ve gider bütçe veri girişlerini yapmak
7. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna istinaden asker aile maaşları ve sosyal yardım zammı gibi aylık ödemeleri yapmak.

C. YILLIK İŞLEMLER
1.Yıllık gider bütçesini hazırlamak ve bütçede yer alan ödeneklerle ilgili harcamaların kanun ve yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlamak ve mali kontrolünü yapmak.
2.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yıl sonunda geçici mizanın ardından dönem sonu işlemleri yaparak kesin mizanı düzenlemek ve tüm hesapların kapatılmasıyla muhasebe dönemini kapatarak kesin mizana göre bilançoyu düzenlemek.
3.Bilançodaki hesaplara göre açılış kaydı yaparak yeni mali dönemi başlatmak.
4.Yönetim dönemi hesabı ile kesin hesabı hazırlayarak belediye üst yönetimine, Belediye Meclisine ve Sayıştay Başkanlığı’ na sunmak.
5.Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Tahsilat,takip ve İcra Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12-
a) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemlerini yapmak.
b) Veznelerde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ile Geçici ve Kesin Teminatlar, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı v.b. gibi tahakkuksuz tahsilâtları yapmak.
c) 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara ilgili yasanın 40–41–42. maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş cezalar ve diğer Müdürlükler (Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü) tarafından tahakkuku yapılmış cezaların tahsilâtını yapmak. Yasal süresi geçmiş olan ödeme emirlerine haciz varakası düzenleyip gereği için Tapu Müdürlüklerince haciz şerhinin konulması ve kaldırılması ile ilgili işlemleri yapmak.
d) Belediyeler 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı Maddelerini Muaddil Kanununun 4 ncü maddesine istinaden Zabıta Müdürlüğü’nce tanzim edilen zabıt varakalarındaki cezalar Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar, Tebliğ İlmühaberi ve Tebliğ Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak,
e) Şeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini yapmak.
f) Belediyemiz veznesince tahsil edilen günlük toplam tahsilatın irsaliyelerinin kontrollerini yaparak bankaya yatırılmasını sağlamak.
g) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.
h) Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Gelir ve Tahakkuk Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliğinin yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili olarak tahsili yapılamayan alacakların evraklar bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemleri tamamlandıktan sonra icra ve haciz işlemleri için bu servise intikal eden alacakların 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereği mükellef ve borçlulardan alınmasını sağlamaktır.

Emlak ve Ç.T.V Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 13-
a) Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
b) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,
c) Emlak ve ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,
d) Emlak ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak,
e) Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
f) Kaymakamlıklar tarafından gönderilen 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanunlara istinaden gayrimenkul araştırması istenen kişilerin gayrimenkullerini araştırmak.
g) Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili, ilişik kesme işlemleri yapmak,
h) Koski ve Medaş tarafından abonesi yapılacak mükelleflere ait mesken veya işyerleri ile ilgili beyan sureti vermek,
ı) 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak,
j) Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti yapılarak re’sen tarh ve tahakkuk yapmak,
k)Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek,
l) Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,
m)Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek,
n)Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek,
o) Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,
p) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

İdari Büro Memurluğunun görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 14-
a) Müdürlüğe gelen evrakların elektronik ortamda kaydını yapmak.
b) Gelen evrakları Müdürün havalesinden sonra ilgisine göre şefliklere teslim etmek.
c) Müdürlüğün yazı işlerini takip etmek.
d) Dış Müdürlüklere yazılan yazıları gönderilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne zimmetle teslim etmek.

Ölçü Ayar Memurluğunun görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 15- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile bu kanuna istinaden yayınlanan Yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin planlanması
MADDE 16-Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi
MADDE 17-Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 18-
(1) Müdürlük uhdesinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
(2) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir ve teslimini yapmaları zorunludur. Devir ve teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(3) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 19 -
(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları ilgili memur, şef, müdür ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 20 -
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 21-
(1) Mali Hizmetler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Mali Hizmetler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
(3) Mali Hizmetler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(4) Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan bir dosya tutulur

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22- (1) Beyşehir Belediye Meclisince 15.02.1999 tarih ve 18 nolu kararı ile kabul edilen Belediye Birimleri Görev ve Yetki Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır
MADDE 23- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük MADDE 24- (1) Bu yönetmelik Beyşehir Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. (03.11.2008-86)

Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Beyşehir Belediye Başkanı yürütür.
İlhan DURAN / Mali Hizmetler Müdürü
Doğum Yeri : Emen
Doğum Tarihi : 04.03.1962
Eğitim Durumu : Lisans
Telefon : (332) 512 90 37
Gsm : (505) 355 81 18
E-Mail : E-Mail Adresi
Resmi büyütmek için tıklayın.
Başkan\'dan Mesaj Başkan Bey\'in Özgeçmişi Başkan Bey\'e Mesaj Belediye Meclisi Belediye Encümeni Belediye Müdürlükleri Hizmet Rehberi Mezarlık Bilgi Sistemi Sanal Kütüphane Facebook\'ta Beyşehir Belediyesi Twitter\'da Beyşehir Belediyesi Youtube\'da Beyşehir Belediyesi RSS Beslemeleri